Branża: administracja

Sektor publiczny

Opis klienta

Urząd państwowy wspierający centralny organ administracji rządowej, podlegający pod ministra właściwego do spraw zdrowia.
Zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez udostępnianie informacji o zagrożonych substancjach, gromadzenie tych danych i współpracę z służbami ratowniczymi i medycznymi.

Współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi.

Potrzeba Klienta

1. Pomoc w automatyzacji przekazywania i weryfikowania informacji do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

2. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa w nadawaniu dostępu i uprawnień do zaproponowanego rozwiązania.

Nasze rozwiązanie

Wdrożenie i serwisowanie dedykowanego rozwiązania, spełniającego szczególne zasady bezpieczeństwa (ustawa, rozporządzenia, przepisy), a także systematyczne dostosowywanie go do rozwijających się potrzeb Urzędu.

Pozwoliło to na:

  • kontrolę wniosków dotyczących uzyskania deklaracji,
  • usprawnienie procesu weryfikacji i klasyfikacji,
  • dodatkowe zabezpieczenie w postaci certyfikatu użytkownika.

Przykładowe kryteria konieczne do zgłoszenia deklaracji:

Podział na kategorie:

  • kleje, paliwa, metale nieszlachetne i stopy, produktu biobójcze itp.

Podział na zagrożenia:

  • zagrożenia fizyczne (materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, gazy utleniające, itp.)
  • zagrożenia dla zdrowia (toksyczność droga pokarmowa, skóra, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu itp.)
  • zagrożenia dla środowiska (zagrożenie stwarzane przez mieszaniny dla środowiska wodnego (ostre), zagrożenie stwarzane przez mieszaniny dla warstwy ozonowej itp.)
Więcej o rozwiązaniach dedykowanych

2000

Orientacyjna liczba użytkowników

2011

Współpraca od 2011 r.

Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie rozwiązania zastosowaliśmy w tej branży?

Prosimy o zostawienie danych kontaktowych, a prześlemy Państwu inne Case Study.